دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی
۱۳۹۹/۷/۲
معرفي

 


آقاي دكتر فاضل محمدي مقدم
رئيس دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه
دانشيار و عضو هيأت علمي گروه بهداشت محيط
 
ترديدي نيست كه امروزه رقابت بين كشورها براي كسب جايگاه برتر فرهنگي سياسي و كلاً تصاحب سهم اقتصادي بيشتر نسبت به يكديگر در مناسبات متكثر، متنوع و پر شتاب جهاني، آنان را ناگزير به گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملي از طريق بسط و توسعه توان علمي و فناوري نموده است و درست به همين خاطر است كه در پهنه اين رقابت نفس گير، ايران اسلامي نيز به منظور بازيابي منزلت علمي شكوهمند و پر افتخار خويش در عرصه جهاني، چاره اي جز مصروف داشتن تمامي امكانات، ظرفيتها و فرصتهاي موجود و به ويژه موهبت هاي الهي هوش و استعداد ذاتي و كم نظير انديشمندان و نخبگان خود در فتح قله هاي ترقي و شكستن مرزهاي دانش ندارد. در چنين شرايطي، نقش بي بديل اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها، مراكز علمي و تحقيقاتي، حوزه هاي علميه و ديگر مراكز فرهنگي در نيل به اين آرمان مقدس را نمي توان و نبايد از نظر دور داشت. آرماني كه تحقق آن، تنها از رهگذر برنامه ريزي جامع و همسو با سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور و نيز ارزشيابي مستمر و مداوم آنان، در راستاي پويايي و حفظ سطح مطلوب علمي- فرهنگي، امكان پذير مي باشد

اعضاي هيأت علمي، بدنه اصلي هر دانشگاه را تشكيل مي دهند و بايد به عنوان يكي از اركان تعليم و تربيت در آموزش دانشجويان، ارتقاي بهداشت و درمان جامعه موثر واقع شوند. امروزه اعضاي هيأت علمي، داراي شرح وظايف گسترده آموزش، پژوهش، خدمات درماني و فعاليتهاي اجرايي مي باشند. نظام ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي، نقش عمده اي در جهت دهي فعاليتهاي اعضاي هيأت علمي ايفا مي كنند و از اين رو از جايگاه خاصي در سياست گذاري آموزش عالي برخوردار است.

با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامي و ضرورت حفظ شأن و قداست والاي محيط هاي آموزش عالي كشور و نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هيأت علمي، بر اساس مصوبه جلسه 608 مورخ 86/4/19 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت عالي جذب دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور، تشكيل گرديد و متعاقب آن هيأت اجرايي جذب، جهت بررسي توانايي علمي و صلاحيت عمومي متقاضيان در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، از ابتداي سال 1387 به طور رسمي تأسيس و آغاز به كار نمود.

اعضاي حقيقي هيأت اجرايي جذب، با حكم دبير هيأت مركزي جذب وزارت بهداشت و براي مدت چهار سال منصوب مي شوند.

مسئوليت اين هيأت، تصميم گيري در امور مربوط به جذب، استخدام پيماني، انجام تعهدات، بورسيه، تبديل وضعيت، ارتقاء، انتقال يا مأموريت، تعيين ميزان نياز به عضو هيأت علمي در گروه هاي آموزشي و اجراي فراخوان بكارگيري اعضاي هيأت علمي دانشگاه و مبناي تصميم گيري در هيأت، قوانين، آيين نامه ها، دستورالعملها و ضوابط مرتبط و بازوهاي تصميم سازي، كارگروه هاي بررسي صلاحيت علمي و عمومي و كارشناسان شاغل در دبيرخانه هيأت اجرايي جذب مي باشند.

اعضاي كارگروه بررسي صلاحيت عمومي متشكل از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي، كه با حكم دبير هيأت مركزي جذب وزارت براي مدت چهار سال منصوب مي شوند، بر اساس شاخصهاي صلاحيتهاي عمومي، در مورد انتخاب اصلح از بين متقاضيان عضويت هيأت علمي و ساير امور مرتبط، در حفظ و تداوم ارزشها در دانشگاه تلاش مي نمايند.

كارگروه هاي بررسي صلاحيت علمي، به منظور بررسي توانايي علمي متقاضيان، در تخصصهاي مختلف، حسب مورد با تركيب زير تشكيل مي شوند: رئيس دانشكده يا پژوهشكده مرتبط، مدير گروه، حداقل دو نفر از اعضاي هيأت علمي گروه و نماينده هيأت اجرايي جذب.

كارشناسان دبيرخانه، كليه امور اجرايي هيأت از قبيل انجام فرايند فراخوان، پاسخگويي به متقاضيان، تشكيل پرونده ، آماده سازي دستور كار جلسات هيأت جذب و كارگروه ها و پيگيري مصوبات را انجام مي دهند.

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/01
تعداد بازدید: 846
آدرس : شهركرد ،بلوار آيت الله كاشاني، ستاد دانشگاه علوم پزشكي
كدپستي : 8815713471      تلفن : 33332804-038
دور نگار :  33332804 -038
jazb@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-