دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی
۱۳۹۹/۷/۲
ساختار
 :تركيب هيأت اجرايي جذب 
1- رئيس دانشگاه ( رئيس هيأت )
2- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
3- سه تا پنج عضو هيأت علمي به انتخاب هيأت عالي جذب
كارگروه ها :
الف ) كارگروه بررسي توانايي علمي :
به منظور بررسي توانايي علمي متقاضيان جذب (استخدام پيماني، تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي و طرح سربازي و...) و همچنين متقاضيان استفاده از راتبه تحصيلي، كارگروه بررسي توانايي علمي در تخصصهاي مختلف زير نظر هيأت اجرايي جذب حسب مورد ( براي هر فرد / رشته يك كارگروه ) تشكيل خواهند شد.
تبصره : تركيب اعضاي هر كارگروه علميبه شرح زير خواهد بود:
رئيس دانشكده / ‌رئيس پژوهشكده ذيربط، مدير گروه آموزشي / پژوهشي مربوطه، حداقل دو نفر از اعضاي هيأت علمي مرتبط با زمينه تخصصي متقاضي با انتخاب هيأت اجرايي جذب كه حسب پرونده براي حضور در جلسه كارگروه دعوت مي شوند. يك نفر از اعضاي هيأت اجرايي جذب و يا نماينده آن هيأت كه بايستي از اعضاي هيأت علمي رسمي مؤسسه باشد.
ب ) كارگروه بررسي صلاحيت عمومي :
به منظور بررسي صلاحيت عمومي متقاضيان جذب( حق‌التدريس، استخدام پيماني، تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي، از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي، طرح سربازي و... ) و متقاضيان استفاده از راتبه تحصيلي، كارگروه بررسي صلاحيت عمومي با تركيب ذيل زير نظر هيأت اجرايي جذب تشكيل خواهد شد.
تبصره : اعضاي اين كارگروه شامل نمايندگان رئيس دانشگاه و نماينده مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه و سه نفر عضو هيأت علمي رسمي كه با پيشنهاد هيأت اجرايي جذب و با تأييد هيأت عالي گزينش و با حكم دبير هيأت مركزي جذب منصوب مي‌شوند.
 
مسئولين اجرايي هيأت اجرايي جذب دانشگاه علوم پزشكي شهركرد :
آقاي دكترمجيد شيراني
سرپرست دانشگاه و رئيس هيأت اجرايي جذب دانشگاه
دانشيار و عضو هيأت علمي گروه آموزشي اورولوژي
 
آقاي دكتر برزو خالدي فر
دبيرهيأت اجرايي جذب دانشگاه
استاديار و عضو هيأت علمي گروه آموزشي جراحي 
 
آقاي دكتر فاضل محمدي مقدم
رئيس دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه
دانشيار و عضو هيأت علمي گروه بهداشت محيط 
 
خانم زهرا قاسمي
كارشناس دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/01/20
تعداد بازدید: 872
آدرس : شهركرد ،بلوار آيت الله كاشاني، ستاد دانشگاه علوم پزشكي
كدپستي : 8815713471      تلفن : 33332804-038
دور نگار :  33332804 -038
jazb@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/07/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-